تولید محتوا پادشاه است

برای جلب توجه کاربران علاوه بر طراحی جذاب، نیاز است تا محتوای مناسبی برای کاربران تولید شود.

الویت اول گوگل برای امتیاز دهی به وب سایت ها داشتن محتوای مناسب است.